Business Clinics

Hands On

KTU MBA

ISM MBA

Eksportas ir pardavimai

up4skill

 

KTU EVF verslui siūlomas platus paslaugų spektras

Technologiniai pokyčiai yra ilgalaikis sisteminis procesas, kuris padarys didelę įtaką visai verslo valdymo praktikai ir ekonomikai, nepriklausomai nuo to, kuriame pramonės sektoriuje yra įsikūrusios įmonės bei kokiame instituciniame kontekste jos veikia. Mokslinis indėlis bei bendradarbiavimas su verslo ir viešo sektoriaus organizacijomis yra kritinis tiriant ir kuriant naujus verslo modelius ir darbo organizavimo formas, naujus įgūdžius ir naują veiklos valdymo, teisinę ir norminę bazę regioniniu, nacionaliniu ir ES lygiais. KTU EVF Business clinics idėja yra grindžiama:

  • poreikiu pasidalinti  KTU Ekonomikos ir verslo fakultete kartu su partneriais kuriamomis žiniomis bei praktikomis, aktualių mokslo tyrimų rezultatais su  verslo ir viešo sektoriaus organizacijoms;
  • poreikiu įtraukti originalias verslo praktikas į reguliarų studijų procesą;
  • strateginiu įsipareigojimu ugdyti pokyčių lyderystės, strateginio bei sisteminio mąstymo kompetencijas.

Business Clinics logotipas

„Iššūkio projektas“/ „Hands-on“ (toliau – Projektas) yra pasirenkamasis modulis, skirtas antrų metų KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto magistrantams bei kitiems suinteresuotiesiems (kitų KTU fakultetų studentams, ECIU tinklo studentams, verslo atstovams), ketinantiems gilinti socialinio ekonominio vertinimo, strateginio valdymo, organizacijos dizaino, projektų valdymo, pokyčių valdymo ir investicijų vertinimo kompetencijas.

KTU – MBA magistrantūros studijų programa – tai vienerių metų pokyčių lyderystės ir atsparumo pokyčiuose verslo aplinkoje ugdymo kelionė. Ši programa  suteiks naujausias žinias ir tarptautines praktikas bei įgūdžius, būtinus vystyti inovatyvų verslą ir atsparią organizaciją. Būtent todėl KTU – MBA studijų programos ašimi yra pasirinktas pokyčių inicijavimas ir valdymas.

Ši programa skirta verslo įmonių ir organizacijų vadovams regionuose, mažų ir vidutinių įmonių vadovams bei didelių įmonių vidutinės grandies vadovams, atsakingiems už pokyčių (transformacijų) organizacijose įgyvendinimą.

Tai jungtinė Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto MBA vadovų magistrantūros studijų programa.

Studijų programa parengta siekiant padėti įveikti iššūkius, su kuriais tenka susidurti ryžtingiems ir talentingiems lyderiams. Programa pagrįsta šiuolaikiniais vadybos srities mokymo metodais, atitinka šiandieninius verslo rinkos ir visuomenės poreikius.

Bakalauro studijų programa „Verslas ir antreprenerystė“ organizuojama pagal Lietuvoje naują ir inovatyvų studijų modelį, orientuotą į praktinių gebėjimų ugdymą. Programa apima dvi specializacijas: „Eksporto valdymas“ ir „Verslo strategija ir pardavimai”, kuriose akcentuojamas teorinių žinių taikymas verslo įmonėse dirbant pilną darbo dieną.

Atlikdami praktiką studentai įgyvendina asmeninę praktikos užduočių ir verslo kompetencijų tobulinimo programą, kuri prieš prasidedant praktikai parengiama trišaliu įmonės, studento ir universiteto susitarimu.

Praktika atliekama vasario – gegužės (I rotacija) ir rugsėjo – gruodžio (II rotacija) mėnesiais. Artimiausia praktika: nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 birželio 6 d. (lygiai 18 sav.). Kviečiame įmones registruotis!

UP4SKILL yra mokymų platforma, kurios tikslas suteikti šiuolaikiškas ir plačios aprėpties tobulėjimo galimybes bei lanksčius mokymosi kelius kiekvienam besimokančiajam. Norintiems tobulėti platformoje siūlomi mokymai ir kitos mokymosi galimybės, parengti mokslu grįstomis žiniomis, inovatyviais dėstymo metodais, atliepiantys šiandieninius darbo rinkos, visuomenės bei individo poreikius.

Mokymosi visą gyvenimą platformos vizija – konkurencinga mokymų platforma, siūlanti aktualių darbo rinkoje kompetencijų ugdymą ir lanksčius mokymosi kelius, pritaikytus besimokančiojo poreikiams.