Mokslas

Ekonomikos ir verslo fakultete atliekami tyrimai 3 tyrimų kryptyse, vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai bei tarpkryptiniai mokslo klasteriai, rengiamos mokslinės konferencijos.

Universiteto projektai
 

Tyrimų kryptys

Pramonė 4.0. kelia iššūkius ekonomikai ir verslui. Ateities gamybos tyrimų kryptis sietina su skaitmenizacijos, technologijų transformacijos, antreprenerystės ir atvirųjų inovacijų raiška ir poveikiu verslui ir visuomenei.

Technologijos keičia vartotojų įpročius ir poreikius, o vartotojai daro poveikį ne tik verslo modeliams, bet ir visuomenei. Vartotojų sumanumo ir atsakingos visuomenės  tyrimų kryptis sietina su vartotojo išprusimo ir organizacijų bei žmogiškųjų išteklių tvarumo poveikio atsakingos visuomenės transformacijai tyrimais.

Konkurencinga ekonomika sietina su  darnių organizacijų vystymusi,  vertės kūrimu vartotojams ir visuomenei, įtraukia, žalia ir integralia šalies ekonomikos politika. Tvarios ekonomikos tyrimų kryptis skirta tvarios visuomenės vystymosi tyrimams makro ir mezo lygmenyse.

 

Mokslo grupės

Skaitmenizavimo mokslo grupė

Grupės vizija – skaitmeninės transformacijos  kompetencijų centro formavimas plėtojant griaunančiųjų skaitmeninių technologijų poveikio vartotojams, organizacijoms, pramonės šakoms ir regionams tyrimus nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 • Skaitmenizacijos plėtros sąlygoti vartotojų elgsenos pokyčiai;
 • Skaitmenizacijos plėtros sąlygoti inovatyvūs sprendimai įmonėse;
 • Skaitmenizacijos sąlygotos verslo modelių inovacijos;
 • Skaitmeninių įrankių/sprendimų vaidmuo plėtojant verslo/inovacijų ekosistemas;
 • Ateities gamybos technologijos cirkuliacinėje ekonomikoje;
 • Skaitmenizacijos plėtros įtaka darbo vietų inovacijoms;
 • Skaitmenizacijos plėtros įtaka socio-ekonominei regiono aplinkai;
 • Lietuvos pramonės skaitmeninimas ir technologinis pertvarkymas;
 • Socio-techninės inovacijos pramonės įmonių ir jų tiekimo grandinių lankstumui ir efektyvumui didinti.

Prof. dr. Lina Dagilienė

l.e.p. Skaitmenizavimo mokslo grupės pagrindinė tyrėja

Gedimino g. 50-231, Kaunas
tel. +370 (688) 94117
e. p. lina.dagiliene@ktu.lt

Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupė

Grupės misija – vystyti bendradarbiavimu grindžiamus multidisciplininius inovacijų, antreprenerystės, organizacijų strategijos ir konkurencingumo tyrimus, siekiant reikšmingai prisidėti prie mokslinių žinių ir vadybinės praktikos plėtros Lietuvoje, ir tarptautinėje erdvėje.

Grupės vizija – Europoje pripažintas inovacijų ir antreprenerystės tyrimų centras, veikiančiu kaip CRE kompetencijos centras tarptautiniuose tyrėjų tinkluose, ir jungiančiu skirtingų tyrimų tradicijų tyrėjus (inovacijų, antreprenerystės, strategijos, tarptautinio verslo, organizacijų ir konkurencingumo), bei generuojančiu paveikias novatoriškas koncepcijas, analitinius įrankius ir metodikas, orientuotas į darnaus antrepreneriško augimo globaliame ekonominiame ir socialiniame kontekste įgalinimą.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 1. Inovacijų ir verslo ekosistemos
  • Atvirųjų inovacijų ekosistemos ir inovacijų valdymas
  • Atsakingų inovacijų valdymas ir atsakingos vadybos principų diegimas inovatyviame versle
  • MTEP imlios antreprenerystės formavimosi ir vystymosi tyrimai
 2. MTEP imlaus verslo internacionalizacijos tyrimai
  • MTEP ir inovacijų internacionalizacijos tyrimai
  • Įmonių internacionalizacijos valdymas
 3. Organizacijų dinaminių gebėjimų ir strateginių pokyčių valdymo tyrimai
  • Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos antreprenerystės raiškai tyrimai
  • Verslo modelių transformacijos tyrimai
 4. Socialinių – ekonominių sistemų sumanaus vystymo ir konkurencingumo tyrimai
  • Organizacijų ir regionų intelektinio kapitalo valdymo tyrimai
  • Tarptautinių tiekimo (vertės kūrimo) grandinių valdymas ir vystymo strategijos
  • Sumanios valdymo sistemos

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Prof. dr. Monika Petraitė

Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupės pagrindinė tyrėja

Gedimino g. 50-413, Kaunas
tel. +370 (610) 07 419
e. p. monika.petraite@ktu.lt

Tvaraus valdymo mokslo grupė

Grupės vizija – naujų idėjų, įgalinančių tvarumo dimensijos raišką organizacijos vystymo, vertės kūrimo, santykių su vartotojais, ir žmonių išteklių valdymo vystymas.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 1. Darnus organizacijų vystymas
  • Subalansuotas projektų valdymas
  • Organizacijos darnaus vystymosi principų ir kokybės vadybos sistemų dermė
  • Startuolių ir stambaus verslo bendrakūros eko-sistema
 2. Tvarus žmonių išteklių valdymas
  • Žmonių išteklių strategijos formavimas ir praktikų modeliavimas, užtikrinant vertės kūrimą ir valdymą
  • Organizacijos efektyvinimo poveikis darbuotojams
  • Darni valstybės-verslo-visuomenės sąveika užtikrinant tvarų darbo rinkos vystymąsi
 3. Vartotojų elgsena, vertės kūrimas ir santykių su vartotojais valdymas
  • Vartotojų elgsenos modeliavimas ir jų patirties valdymas
  • Vertės vartotojui ir įmonei kūrimas, vartotojų dalyvavimas bendrakūroje
  • Santykių su vartotojais valdymas

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Prof. dr. Asta Savanevičienė

Tvaraus valdymo mokslo grupės pagrindinė tyrėja

Gedimino g. 50-521a, Kaunas
tel. +370 (686) 67 366
e. p. asta.savaneviciene@ktu.lt

Tvarios ekonomikos mokslo grupė

Grupės vizija –  tvarios ekonomikos mokslo grupės tyrimų tematika siejama su tvariu visuomenės vystymu, apimančiu makro ir mezo lygmenis. Mokslo grupės vykdomi tyrimai prisideda ne tik prie ekonomikos mokslo raidos, bet ir tiesiogiai daro socio-ekonominį poveikį verslo, viešojo sektoriaus ir valstybės politikos formavimui regione.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 • Industrinė lyderystė ir inovacijos
 • Industrinė ekonomika ir konkurencingumas
 • Išmani, žalia ir integrali ekonomika
 • Finansinės inovacijos
 • Ekosistemų ekonomika
 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
 • Regionų ekonomika
 • Darbo ekonomika
 • Energetikos ekonomika
 • Sveikatos ekonomika
 • Prekybos atvirumas ir verslo ciklai

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Prof. dr. Rytis Krušinskas

Tvarios ekonomikos mokslo grupės pagrindinis tyrėjas

Gedimino g. 50-403, Kaunas
tel. +370 (698) 12 308
e. p. rytis.krusinskas@ktu.lt

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Fundamentalūs tyrimai ir projektai

Fakulteto tyrėjai dalyvauja „Horizontas 2020“ ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje:

HORIZON 2020: Europos SVĮ inovatyvūs verslo modeliai (ENviSION) (2015-2018, vadovas: prof. dr. Rimantas Gatautis). Projekto metu parengtas pirmasis smulkioms ir vidutinėms įmonėms orientuotas masinis atviras internetinis kursas  „Verslo modelio Inovacijos“. Šis kursas yra prieinamas internete bit.ly/businessmodelinnovation

HORIZON 2020: Bendros rekomendacijos ir personalizuoto energijos tausojimo adaptyvi kontrolė“  (enCompass) (2016 – 2019,  vadovė:  prof. dr. Daiva Dumčiuvienė), kurio tikslas- įgyvendinti ir patvirtinti integruotą socialinį ir techninį požiūrį į elgesio pokyčius taupant energiją.

Apie projektą: http://www.encompass-project.eu/

Tyrėjai nuolat dalyvauja LMT finansuojamuose projektuose

Visuotinės dotacijos projektas „Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai“ (2012-2015, vadovas-  prof. dr. Asta Pundzienė), kurio tikslas-įvertinti dinaminių gebėjimų poveikį Lietuvos verslumo vystymui.

Projekto rezultatas- monografija anglų k. „Dynamic capabilities view based competitive advantage, country competitiveness and manisfestation of enterpreneurship research methodology“.

Visuotinės dotacijos projektas Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ (2013-2015, vadovas prof. dr. R. Gatautis), kurio tikslas-  atlikti kompleksinį socialiniais žaidimais pagrįsto vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste ištyrimą, atskleisti atskirų socializacijos tendencijų raišką IRT plėtros sąlygomis. Projekto rezultatas- monografija  „Sužaidybinimu grįstas vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ .

Visuotinės dotacijos projektasSocialinių sistemų sumanus vystymas (2013-2015, vadovas prof. habil.. dr. Robertas Jucevičius), kurio tikslas- parengti  teoriškai pagrįstą ir tarptautine gerąja praktika patvirtintą socialinių sistemų (šalis, miestas, regionas, visuomenė, ekonomika) sumanaus vystymo koncepciją ir jo vertinimo metodologiją.

Projekto rezultatas: monografija anglų k. International Practices of Smart Development.

Taikomieji tyrimai verslui ir visuomenei

Ilgalaikė institucinė 2012 – 2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“skirta kompleksinių ir turinčių ilgalaikį poveikį ekonomikos mokslinių tyrimų vykdymui užtikrinti. Fakulteto tyrėjai (vadovas- prof. dr. Rytis Krušinskas) atliko tyrimus ir pateikė rekomendacijas LR Vyriausybei.

Su rekomendacijomis galima susipažinti ČIA 

Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas

 „Žalesnės inovacijos turizmo sektoriuje: pasienio regionų abipus sienos patirtis“ (2014) , kurio metu parengti EMAS diegimo pasienio regiono abipus sienos turizmo verslo įmonėse vadovai (2014, projekto vadovė- prof. dr. Rūta Čiutienė)

Su projekto rezultatais galima susipažinti ČIA

DAAD Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektas „Emigrantų adaptacija Baltijos šalyse“ (2017, projekto vadovė:  prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė), kurio metu kartu su TU Dortmund University (Vokietija)  vykdomi tyrimai, skirti emigrantų adaptacijos situacijai Baltijos šalyse.

Fakulteto tyrėjai teikia MTEP paslaugas.  Pagal Inovaciniai čekiai priemonę atliktos šios paslaugos:

 • „Kėdainių turizmo klasterio įveiklinimas skatinant inovatyvių nišinių turizmo produktų formavimą Kėdainių mieste“: galimybių studija” (užsakovas- Kėdainių regiono turizmo klasteris, projekto vadovė: doc. dr. Aušra Rūtelionė)
 • „Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninės galimybių studijos parengimo paslaugos: techninė galimybių studija“ (užsakovas: UAB Metameda ir ko, projekto vadovė: dr. Renata Urbonė)

Mokslinių tyrimų integracija į studijų procesą

Tyrėjai aktyviai dalyvauja Erasmus+ projektuose, kurių metu parengti įrankiai naudojami paskaitose ir seminaruose.

Erasmus projektas Jungtinė paieškos ir socialinės žiniasklaidos marketingo magistratūra“ (2013-2015, vadovas- prof. dr. Rimantas Gatautis), kurio tikslas- sukurti skaitmeninio ir socialinės žiniasklaidos marketingo  bendrą magistro programą.

Projekto rezultatas- virtualus MOOC kursas  „Digital and Social Media Marketing“.

Erasmus+ Žinių aljanso projektas „SCIENT Universitetų ir verslo aljansas jaunųjų mokslininkų verslumui ugdyti“ (2015-2017, projekto vadovė:  doc. dr. Aušra Rūtelionė), kurio tikslas-  yra ugdyti jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir neseniai (3 m.) apsiginusių) verslumą. Projekto mokymuose dalyvavo 24 doktorantai ar neseniai apsiginę daktarai. Projekto metu gimė penkios idėjos, kai kurios iš jų buvo išvystytos iki prototipo, kai kurių gamybos pradžios laukiama jau 2017 m.

Projekto rezultatas- virtuali antreprenerystės mokymų programa

Apgintos disertacijos

Vadybos

Imantė Markevičiūtė      Veiksniai, lemiantys rinkoje įsitvirtinusių įmonių atsako strategijas į pertraukiamąsias inovacijas: TV transliuotojų industrijos atvejis Giedrius Jucevičius 2017
Asta Tarutė            Vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą informacinių ir ryšio technologijų plėtros kontekste Rimantas Gatautis 2017
Remigijus Kinderis                 Verslo modelių komplementarumas atvykstamajame turizme Giedrius Jucevičius 2017
Jolanta Stanislovaitienė Sumaniojo viešojo valdymo dimensijų raiška: Lietuvos atvejis  Robertas Jucevičius 2016
Stankevičiūtė Živilė Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme Savanevičienė Asta 2015
Liugailaitė-Radzvickienė Laura Miesto inteligentiškumo vystymo prielaidos Jucevičius Robertas 2015
Vita Juknevičienė Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas Vladislavas Domarkas Robertas Jucevičius 2015
Vainauskienė Vestina Prekės ženklo pažeidžiamumas: scenarijų kūrimo metodologija Rimgailė Vaitkienė 2015
Gadeikienė Agnė Įmonių socialiai atsakingos veiklos įtaka santykių su vartotojais ilgalaikiškumui Banytė Jūratė 2014
Stankevičė Inga Organizacijų inovacijų strategijų institucinė dimensija Jucevičius Giedrius 2013

Ekonomikos

Kristina Barkauskienė Lietuvos kaimo turizmo plėtros veiksnių nustatymas ir vertinimas Vytautas Snieška 2017
Susnienė Rozita Globalizacijos įtaka šalies apdirbamajai gamybai Pekarskienė Irena 2016
Keizerienė Eglė Nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ kompleksinis vertinimas Simanavičienė Žaneta 2016
Oksana Palekienė Regionų atsparumo ekonominiams šokams vertinimas Simanavičienė Žaneta 2016
Sigita Neverauskaitė Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas Snieška Vytautas 2016
Antonio Luis Mihi Ramirez Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka tarptautinės migracijos srautams turtingose ir neturtingose šalyse Kumpikaitė-Valiūnienė Vilmantė 2016
Rima Kontautienė Įmonių socialinė atsakomybė kaip konkurencingumo veiksnys ekonomikos nuosmukio laikotarpiu Navickas Valentinas 2016
Saulius Adamauskas Technologijų diegimo rinkos sąlygomis laiko nustatymo modelis Krušinskas Rytis 2016
Lalienė Rasa Mokslinių tyrimų organizacijų veiklos efektyvumo vertinimas Sakalas Algimantas 2015
Rasa Viederytė Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų ekonominis vertinimas Vytautas Juščius 2015
Daunorienė Asta Kokybės kaštų vertinimo pridėtinės vertės grandinės aspektu modelis Snieška Vytautas 2014
Šeinauskienė Beata Eksporto strategijos standartizacijos-adaptacijos įtaka įmonės veiklos rezultatams tarptautinėje rinkoje Regina Virvilaitė 2014
Adlytė Rūta Kompleksinio šalies investicijų į technologijas vertinimo indeksas Loreta Valančienė 2014

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Dėl paslaugų kreipkitės:

Sandra Žalgevičienė

Technologijų perdavimo specialistė

tel. +370 612 415 17
e. p. sandra.zalgeviciene@ktu.lt

https://verslas.ktu.edu

Bloomberg finansų rinkų laboratorija

Naudojantis Boomberg professional terminalais verslo profesionalai gali surasti informaciją labai greitai, susisteminti duomenys pateikiami išmaniąja vartotojo sąsaja. Duomenų tarpusavio palyginamumą garantuoja teikėjas (Bloomberg Professional).

Ši platforma yra vienas pažangiausių finansų pasaulyje naudojamų įrankių, kuriuo naudojasi daugiau nei 315000 verslo objektų. Tai yra įprastas CEO, finansų vadovo ar ekonomisto darbo įrankis verslo korporacijose.

Užklausą pateikti galite APCIS sistemoje.

Kontaktinis asmuo: Raminta Benetytė, el. p. raminta.benetyte@ktu.lt

Verslo analitika

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Daugelis organizacijų gana sistemingai kaupia informaciją. Tačiau kaip ji panaudojama? Jei ypač svarbios informacijos trūksta arba ji sunkiai pasiekiama, verslo sprendimai dažniausiai priimami remiantis nuojauta. Mūsų tyrėjai pasiūlys realaus laiko informacijos valdymo įrankius („Bloomberg Professional“ platforma) ir metodikas, kurios leis identifikuoti reikalingą naudoti informaciją ir priimti efektyvius sprendimus jūsų verslui ir vartotojams.

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Realaus laiko duomenų rinkimas, analizė ir prognozavimas („Bloomberg Professional“ platforma)
 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;
 • Verslo skaitmenizacijos potencialo vertinimas

Verslo aplinka

Aplinką pakeisti sunku, bet ją analizuoti ir prognozuoti yra būtina. Organizacijas veikia tarptautinė ir vidinė šalies situacija, ekonominis augimas ir infliacija, naujos technologinės galimybės ir klimato kitimas. Mūsų tyrėjai atliks tyrimus ir konsultuos kaip išvengti didelių pokyčių, kuriuos veikia aplinkos veiksniai.

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Žmogiškojo kapitalo, darbo rinkos struktūrinių pokyčių bei darbo rinkos lankstumo tyrimai
 • Darbo užmokesčio lygio sektoriniai tyrimai
 • Veiklos vertinimo sistemos darnos su verslo aplinka vertinimas

Marketingas

Jei pažįsti vartotoją ir sugebi jį įtraukti į bendrakūrą, tai sėkmė garantuota. Šiandien vartotojai yra išprusę, patys pasirenkantys kelią iki produkto, norintys įsitraukti į produkto kūrimą ir sklaidą. Mūsų tyrėjai, pasitelkdami naujausias neormarketingo, sužaidybinimo ir vartotojų elgsenos metodikas, pasiūlys jūsų verslui inovatyvių vertės vartotojui ir vartotojų lojalumo sprendimų.

 • Vartotojų, jų sprendimų priėmimo, įtraukimo ir lojalumo tyrimai
 • „Y“ ir  „Z“ kartų vartotojų elgsenos tyrimai
 • Prekės/paslaugos patrauklumo tikslinei rinkai tyrimai
 • Vertės vartotojui kūrimo, prekės ženklo vystymo sprendimai
 • Marketingo komunikacijos sprendimų veiksmingumo tyrimai
 • Organizacijos viešųjų ryšių planavimas
 • Organizacijos įvaizdžio žiniasklaidoje, reputacijos tyrimai
 • Paslaugų vartotojų patirties vertinimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai
 • Tvaraus vartojimo elgsenos tyrimai
 • Tarptautinio marketingo strategijos parengimas

Socialinė atsakomybė

Būti atsakingu – ne mada, o būtinybė. Socialinę atsakomybę galima apibrėžti kaip bandymą siekti tvarios verslo sėkmės tokiais būdais, kurie gerbia etines vertybes, žmones, bendruomenes. Socialinė atsakomybė siejama su generuojamų pajamų, o ne pelno paskirstymu. Mūsų tyrėjai padės jums įsivertinti jūsų organizacijos polinkį tvarumui ir pasiūlys įrankių, kaip sėkmingai panaudoti pajamas ilgalaikiams tikslams.

 • Socialinės atsakomybės  įtakos organizacijos vertei vertinimas
 • Darnaus vystymosi vertinimo metodikos taikymas organizacijoje
 • Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ir atskaitomybės diegimo galimybių studija
 • ĮSA informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių, poreikius, tyrimai
 • Filantropijos poveikio organizacijos ekonominės veiklos rezultatams tyrimai
 • Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis vartotojo sprendimams

Procesai ir kokybė

Visose organizacijose egzistuoja procesai, kuriuos reikia ne tik žinoti, bet ir valdyti. Vadovams svarbu įsisąmoninti, kad nėra finišo linijos verslo procesų ir kokybės tobulinime. Tai veikla, kuri vykdoma nuolat, kurios dėka pasiekiami organizacijos tikslai. Mūsų tyrėjai padės sistemingai sutvarkyti verslo procesus, įvertinti organizacijos vertės efektyvumą ir pasiūlyti sprendimus kokybei gerinti.

 • Verslo procesų optimizavimas, taikant įvairius metodus: BMP, TQM, 6 sigma, LEAN, TOC, Reinžinieringas.
 • ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas
 • EMAS standarto diegimo modeliavimas organizacijoje
 • CE ženklinimo galimybių studijos
 • Kokybės kaštų tyrimai ir analizė
 • Organizacijos vertės grandinės efektyvumo tyrimai

Verslo skaitmenizacija

Skaitmenizacija keičia verslo modelius. Dinamiška verslo aplinka, didelė konkurencija verslą skatina eiti skaitmenizacijos keliu, diegti technologijas ir taikytis prie vartotojų poreikių. Kuo toliau, tuo daugiau paslaugų ir produktų vartotojams tampa pasiekiami nuotoliniu būdu, vis daugiau galimybių rinktis norimą prekę, nesvarbu, kurioje šalyje būtų tiekėjas. Tačiau skaitmenizacija įmones taip pat skatina imtis strateginių pokyčių. Mūsų tyrėjai padės jums priimti pamatuotus verslo skaitmenizacijos sprendimus.

 • Verslo procesų sužaidybinimo scenarijaus parengimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai
 • Internetinių sprendimų emocinio poveikio vartotojui vertinimas
 • Komunikacijų strategijos virtualioje erdvėje parengimas
 • Organizacijų virtualumo tyrimai
 • IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui galimybių studijos
 • Minios panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos
 • Vartotojų prioritetų ir elgsenos panaudojant išmaniuosius įrenginius vertinimas

Strateginis valdymas ir inovacijos

Verslo sėkmę lemia inovatyvumas ir proaktyvus strateginis požiūris. Paprastai yra labai sunku ilgą laiką išlaikyti stiprią inovacijų kultūrą organizacijose. Inovacijos kyla iš kūrybiškumo, o jį palaikyti yra nelengva. Tai didelis iššūkis organizacijų įkūrėjams ir strategams. Mūsų tyrėjai, naudodami JAV Silicio slėnyje taikomas metodikas, atliks verslo plėtros greitai augančiose/nestabiliose rinkose tyrimus, parengs verslo strategijas vietinei ir globaliai rinkai.

 • Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose galimybių studija ir strategijos parengimas
 • Spartaus verslo augimo alternatyvų identifikavimas ir strategijos parengimas
 • Jauno globalaus technologinio verslo vystymo strategijos parengimas
 • Atvirų inovacijų plėtros galimybių studija konkrečiam verslo profiliui
 • Rizikos investicijų galimybių studija ir parengties investicijoms auditas
 • Projektų valdymo proceso projektavimas ir informacinės sistemos diegimo studija
 • Organizacijos inovacinių gebėjimų vertinimas ir vystymo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos plėtros užsienio rinkose tyrimai ir eksporto strategijos parengimas
 • Organizacijos intelektinės nuosavybės portfelio (patentai, pramoninis dizainas, prekių ženklai. kt.) auditas
 • Organizacijos pokyčių poreikio diagnostika

Apskaita ir finansai

Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo sugebėjimo išlikti. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina gebėjimas suprasti esminius vertę kuriančius procesus, užtikrinti veiklos efektyvumą bei tobulinti veiklos vertinimo sistemas, aprūpinančias vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Be to, kiekvienas valdymo sprendimas turi būti pagrįstas finansinės, ekonominės vertės kūrimu. Mūsų tyrėjai pasiūlys sprendimus, kurie leis užtikrinti įmonės veiklos bei finansų valdymo sprendimų efektyvumą.

 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Valdymo apskaitos tinkamumo organizacijai vertinimas
 • Laiko ir kaštų apskaitos integravimo organizacijoje tyrimai
 • Vidaus audito efektyvumo ir atitikimo tarptautiniams standartams vertinimas
 • Organizacijos turto valdymo ir vertinimo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos veiklos vertinimo sistemos atitikimo verslo aplinkai analizė

Žmogiškieji ištekliai

Žmonės – brangiausias organizacijos turtas. Tačiau jį gana sunku pritraukti, išlaikyti ir ugdyti. Mūsų tyrėjai pasiūlys, kaip diferencijuoti darbo užmokesčio struktūrą, motyvuoti darbuotojus ir skatinti jų kūrybiškumą ir inovatyvumą, didinti efektyvumą.

 • Žmogiškųjų išteklių valdymo poveikis įmonės veiklos rezultatams
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas
 • Darbuotojų motyvavimo sistemų rengimas ir diegimas
 • Darbuotojų  kompetencijų tyrimas
 • Darbuotojų lojalumo ir novatoriškumo tyrimai
 • Darbuotojų pasipriešinimo pokyčiams tyrimai
 • Organizacijos kultūros tyrimai
 • Kartų valdymo organizacijoje tyrimai

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

Vykdomi projektai:

EASME/COSME projektas „Antrepreneriai Inovatyvių Pokyčių Sistemoje“ (2018-2020, doc.dr. Aušra Rūtelionė). https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

H2020 Teaming projektas „INNOCULT“ Kultūros ir Kūrybinių Inovacijų Ekselencijos centras Lietuvoje (2017-2018, prof. dr. Rimantas Gatautis)

HORIZON 2020: Bendrosios rekomendacijos ir adaptuota kontrolė individualizuotam energijos taupymui (enCompass) (2016 – 2018, Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė).

HORIZON 2020: Europos SVĮ inovatyvūs verslo modeliai (ENviSION) (2014-2018, Prof. dr. Rimantas Gatautis).

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektas „Emigrantų adaptacija Baltijos šalyse“ (2017, prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė).

Interreg Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektas „Mentorystė jaunimo antreprenerystės skatinimui“ (2017 – 2018, prof. dr. Rūta Čiutienė).

COST programos projektas „Nuo Dalinimosi prie Rūpinimosi: socio-techninių bendradarbiavimo ekonomikos aspektų vertinimas” (2017-2020, prof.dr. Rimantas Gatautis).

COST programos projektas: „Normavimas – neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema“ (2016 – 2020, prof. dr. Rūta Čiutienė).

COST programos projektas: „Europos kooperacija tinklinių duomenų mokslo statistikai“ (2015-2020, dr. Inga Stankevičė)

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras: „Darbuotojų psichikos sveikatos  stiprinimas“ (2017, prof. dr. Asta Savanevičienė).

Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo projektas: Institucinių ir ekonominių tvaraus vystymosi ir žaliosios ekonomikos pagrindų formavimas regioniniame lygmenyje (2016 – 2017, dr. Lina Sinevičienė).

Erasmus+ Žinių aljanso projektas „SCIENT Universitetų ir verslo aljansas jaunųjų mokslininkų verslumui ugdyti“ (2015-2017, doc. dr. Aušra Rūtelionė).

Įgyvendinti projektai:

COST programos projektas: „Nusikalstamumo prevencija per miesto planavimą ir dizainą“ (2014-2016, dr. Inga Stankevičė).

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras: „Darbuotojų psichikos sveikatos regenreacijos ir stiprinimo tyrimo metodologija“ (2016, prof. dr. Asta Savanevičienė).

IPRI: „Socialinės atskaitomybės tyrimas Centrinėje ir Rytų Europoje“ (2013-2015, prof. dr. Lina Dagilienė).

Interreg Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektas „Žalesnės inovacijos turizmo sektoriuje: pasienio regionų abipus sienos patirtis (2014, prof. dr. Rūta Čiutienė).

INTEREG IVC: COGITA „Verslo socialinė ir aplinkosaugos atsakomybė viešosios politikos požiūriu“ (2012-2014, prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė).

Lietuvos – Ukrainos Programa: „Regionų konkurencingumas ir fiskalinė Politika” (2012-2013, habil. dr. prof. Žaneta Simanavičienė).

Latvijos – Lietuvos Bendradarbiavimo per sieną programa: „MForBusinessGrowth: regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT-LV)“ (2010-2012, habil. dr. prof. Žaneta Simanavičienė).

Lenkijos – Lietuvos Bendradarbiavimo per sieną programa: „Turizmo patrauklumo link  LT-PL“ (2010-2011, habil. dr. prof. Žaneta Simanavičienė).

INTERREG IVC Programa: „DE-LAN – Skaitmeninės Ekosistemos – Mokymuisi pritaikyti tinklai“ (2010-2011, prof. dr. Rimantas Gatautis).

INTERREG IVC Programa: „EVITA:  geriausių regioninės politikos priemonių mainai, valorizacija ir perkėlimas SVĮ paramai ir e-verslo įsisavinimui“ (2010-2011, prof. dr. Rimantas Gatautis).

Eparticipation programa: „WAVE – Argumentų vizualizacija Europos Sąjungoje“ (2009-2012, prof. dr. Rimantas Gatautis).

EC: DG ECFIN: „SVĮ politikos priemonių ir SBA vertinimo kompiliacija: SVĮ Apžvalga 2010“ (2011-2012, Prof. habil. dr. Robertas Jucevičius).

Lietuvos – Ukrainos Programa: „Verslo aplinka Europoje” (2009-2010, habil. dr. prof. Žaneta Simanavičienė).

Eureka: „Pažangios krovinių grandinės ir logistikos technologijos” (LOGCHAIN+) (2006-2011, Prof. Dr. Regina Virvilaitė).

Nacionaliniai projektai

Vykdomi projektai:

MITA Inovaciniai čekiai projektas „Veiksmingo klientų dalyvavimo vandens sistemų valymo įrenginių projektavimo ir diegimo paslaugose metodikos parengimas ir validavimas“,  (2018, prof. Dr. Liudmila Bagdonienė)

KTU tapsritinis projektas „Atvirųjų inovacijų modeliai medicinos inžinerijos sektoriaus transformacijai: MTEPI ir vartotojų bendruomenių sąveikų įgalinimas sveikatos iššūkių sprendimui (AIM MED)“ (2017, prof. Dr. Monika Petraitė).

LMT Aukšto lygio MTEP projektas „Nuotolinės pacientų priežiūros paslaugų dinaminių gebėjimų ir radikaliųjų inovacijų sveikatos priežiūros ekosistemoje palyginamasis empirinis tyrimas“ (2017-2020, prof. David John Teece).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Šeimos verslo vadovo dinaminių gebėjimų poveikis įmonės novatoriškos veiklos rezultatams“ (2017-2020, prof. A. Pundzienė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Vartotojo moralinio identiteto įtaka įsitraukimui į tvarų vartojimą asmeniniame gyvenime ir darbinėje aplinkoje (VIMIR)“ (2017 – 2020, dr. Laura Šalčiuvienė/prof. dr. Jūratė Banytė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Prieštaravimai ir įtampos organizacijose pereinant į darnumą“ (2017 – 2020, prof. dr. Eglė Staniškienė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Migracinės kultūros tyrimas Nepriklausomoje Lietuvoje: 1990‐2018 m. (MIGRACULT)“, (2017 – 2020, prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Pramonės įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo trajektorijos ir jas lemiantys veiksniai Pramonės 4.0 tendencijų kontekste“ (2017 – 2019, doc. dr. Mantas Vilkas).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Daiktų interneto poveikis verslo modeliams“ (2017-2019, prof. dr. Rimantas Gatautis).

ESFA projektas „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“ (2016 – 2019, doc. dr. Živilė Rutkūnienė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Tarptautinio užkrato rizika: grėsmės ir pasekmės Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalims“ (2015-2018, lekt. dr. Vilma Deltuvaitė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose: „vėluojančios“ ekonomikos kontekstas“ (2015-2018, prof. dr. Giedrius Jucevičius).

Įgyvendinti projektai:

Institucinės mokslinių tyrimų programos projektas „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ (2012-2014, prof. dr. Rytis Krušinskas).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Organizacijų inovacinės strategijos besiformuojančioje ekonominėje-institucinėje aplinkoje“ (INNOSTRAT) (2012–2014, prof. dr. Giedrius Jucevičius).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Prekės ženklo rizikos scenarijų kūrimo metodologija“ (PŽSK) (2012–2014, prof. dr. Rimgailė Vaitkienė).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Gyvenimo kokybės gerinimo modelis vietos (savivaldybių) lygmeniu“ (GKGS) (2011–2012, doc. dr. Egidijus Rybakovas).

LMT Mokslininkų grupių projektas „Inovacijų sistemos žinių absorbcinis gebėjimas: sektorinė ir institucinė perspektyva“ (ISAG) (2010–2011, Prof. Dr. Habil. Robertas Jucevičius).

LMT Visuotinės dotacijos projektas „Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai“ (2012–2015, prof. dr. Asta Pundzienė).

LMT Visuotinės dotacijos projektas „Socialinių sistemų sumanus vystymas“ (SMART) (2013–2015, prof. habil. dr. R. Jucevičius).

LMT Visuotinės dotacijos projektas „Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ (SKRYDIS) (2013–2015, prof. dr. Rimantas Gatautis).

LMT Visuotinės gerovės projektas „Atvirųjų inovacijų eksosistemos: technologinių, institucinių ir socialinių veiksnių sąveikų įgalinimas“ (2015-2016, prof. dr. Monika Petraitė).

MTEP (Inočekiai LT priemonė): „Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninės galimybių studijos parengimo paslaugos: techninė galimybių studija“ (2014, lekt. dr. Renata Urbonė).

MTEP (Inočekiai LT priemonė): „Kėdainių turizmo klasterio įveiklinimas skatinant inovatyvių nišinių turizmo produktų formavimą Kėdainių mieste: galimybių studija” (2014, doc. dr. Aušra Rūtelionė, doc. dr. Rimantė Hopenienė).

KTU tarpsritinis / tarpkryptinis mokslo projektas, mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“: Mobiliųjų aplikacijų aplinkos poveikis vartotojų įsitraukimui (MOBIS) (2015 prof. dr. Rimantas Gatautis).

KTU tarpsritinis/tarpkryptinis mokslo projektas, mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė plėtra“. Cirkuliacinės ekonomikos modelio taikymo galimybių analizė Lietuvos gamybos sektoriuje (CEMTA) (2016 prof. dr. Lina Dagilienė).

Lietuvos kultūros fondo projektas „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas“ (2016, prof. dr. Rimantas Gatautis).

Tarpkryptiniai klasteriai

Lyderiaujančiuose mokslo institucijose tyrėjai dirba mokslo grupėse, taip užtikrindami veiklos institucinio lygmens kryptingumą ir pasiekdami sinergijos efektą. KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas savo veiklos organizavimo principus keičia pagal nusistovėjusias pasaulines tendencijas. Todėl aktyvinami tarp-sritiniai, tarp-kryptiniai bei tarp-šakiniai moksliniai tyrimai EVF viduje ir su kitais tyrėjais. Nuo 2015 m. EVF veikia 5 tarp-kryptiniai mokslo klasteriai, kurie specializuojasi:

 

Reikšmingiausios publikacijos

Adamauskas, Saulius; Krušinskas, Rytis. Optimal timing for a technology shift in mature markets of mobile communication. Strategic Change. Wiley, 2017, vol. 26, iss. 4, p. 343-361. Atidaryti publikaciją

Jang, Seongsoo; Kim, Jinwon; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim. The importance of spatial agglomeration in product innovation: a microgeography perspective // Journal of business research. New York: Elsevier Science. ISSN 0148-2963. 2017, vol. 78, p. 143-154. Atidaryti publikaciją

Jurkšienė, Lolita; Pundzienė, Asta. The relationship between dynamic capabilities and firm competitive advantage: the mediating role of organizational ambidexterity // European business review. Bingley: Emerald. ISSN 0955-534X. 2016, vol. 28, iss. 4, p. 431-448. Atidaryti publikaciją

Hadengue, Marine; de Marcellis-Warin, Nathalie; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim; Warin, Thierry. Avoiding the pitfalls of reverse innovation lessons learned from essilor // Research technology management. Arlington: Industrial Research Institute. ISSN 0895-6308. 2017, vol. 60, iss. 3, p. 40-47. Atidaryti publikaciją

Pilinkienė, Vaida; Deltuvaitė, Vilma; Daunorienė, Asta; Gaidelys, Vaidas. Competitiveness creation and maintenance in the postal services industry: a Lithuanian case study. Springer, 2016. 619 p. Atidaryti publikaciją

Sekliuckienė, Jurgita. Factors leading to early internationalization in emerging Central and Eastern European economies: empirical evidence from new ventures in Lithuania // European business review. Bingley: Emerald. ISSN 0955-534X. 2017, vol. 29, iss. 2, p. 219-242. Atidaryti publikaciją

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Katiliūtė, Eglė. Complex evaluation of sustainability in engineering education: case and analysis // Journal of cleaner production. Oxford: Elsevier. ISSN 0959-6526. 2016, vol. 120, p. 13-20. Atidaryti publikaciją

Tarutė, Asta; Nikou, Shahrokh; Gatautis, Rimantas. Mobile application driven consumer engagement // Telematics and informatics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0736-5853. 2017, vol. 34, iss. 4, p. 145-156. Atidaryti publikaciją

Woodard, Melissa S.; Milner, Jane K.; Miller, Daniel J.; Silvernail, Kirk D.; Guo, Chun; Nair, Sudhir; Aydin, Mehmet Devrim; da Costa Lemos, Ana Heloisa; Donnelly, Paul F.; Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė; Marx, Robert; Peters, Linda M.. A cross-cultural examination of preferences for work attributes // Journal of managerial psychology. Bingley, W. Yorkshire: Emerald. ISSN 0268-3946. 2016, vol. 31, iss. 3, p. 702-719. Atidaryti publikaciją

Zhua, Andy Yunlong; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim; Assimakopoulos, Dimitris; Fernandes, Kiran. The impact of organizational culture on Concurrent Engineering, Design-for-Safety, and product safety performance // International journal of production economics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0925-5273. 2016, vol. 176, p. 69-81. Atidaryti publikaciją

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku