Mokslas

Ekonomikos ir verslo fakultete atliekami tyrimai 3 tyrimų kryptyse, vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai bei tarpkryptiniai mokslo klasteriai, rengiamos mokslinės konferencijos.

Universiteto projektai

 

Nauji projektai

Pramonės 4.0 poveikis valdymo praktikai ir ekonomikai (IN4ACT)

IN4ACT projekto tikslas – įgyvendinti KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto struktūrinius pokyčius, integruojant ERA Chair tyrimų poziciją “Pramonė 4.0 vadyboje ir ekonomikoje”, siekiant didinti tyrimų kokybę, socio-ekonominį poveikį, tarptautinę reputaciją bei institucijos patrauklumą tarp tarptautinių talentingų tyrėjų ir studentų. Tikslui pasiekti buriama 6 aukšto lygio tarptautinių tyrėjų komanda.

Turite klausimų?

in4act@ktu.edu

Daugiau informacijos
https://in4act.ktu.edu/

 

Tyrimų kryptys

Pramonė 4.0. kelia iššūkius ekonomikai ir verslui. Ateities gamybos tyrimų kryptis sietina su skaitmenizacijos, technologijų transformacijos, antreprenerystės ir atvirųjų inovacijų raiška ir poveikiu verslui ir visuomenei.

Technologijos keičia vartotojų įpročius ir poreikius, o vartotojai daro poveikį ne tik verslo modeliams, bet ir visuomenei. Vartotojų sumanumo ir atsakingos visuomenės  tyrimų kryptis sietina su vartotojo išprusimo ir organizacijų bei žmogiškųjų išteklių tvarumo poveikio atsakingos visuomenės transformacijai tyrimais.

Konkurencinga ekonomika sietina su  darnių organizacijų vystymusi,  vertės kūrimu vartotojams ir visuomenei, įtraukia, žalia ir integralia šalies ekonomikos politika. Tvarios ekonomikos tyrimų kryptis skirta tvarios visuomenės vystymosi tyrimams makro ir mezo lygmenyse.

 

Mokslo grupės

Skaitmenizavimo mokslo grupė Pagrindinė tyrėja  Prof. dr. Lina Dagilienė
Inovacijų ir antreprenerystės mokslo grupė Pagrindinė tyrėja  Prof. dr. Monika Petraitė
Tvaraus valdymo mokslo grupė Pagrindinė tyrėja  Prof. dr. Asta Savanevičienė
Tvarios ekonomikos mokslo grupė Pagrindinė tyrėja  Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Fundamentalūs tyrimai ir projektai

Fakulteto tyrėjai dalyvauja „Horizontas 2020“ ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje:

HORIZON 2020: Europos SVĮ inovatyvūs verslo modeliai (ENviSION) (2015-2018, vadovas: prof. dr. Rimantas Gatautis). Projekto metu parengtas pirmasis smulkioms ir vidutinėms įmonėms orientuotas masinis atviras internetinis kursas  „Verslo modelio Inovacijos“. Šis kursas yra prieinamas internete.

HORIZON 2020: Bendros rekomendacijos ir personalizuoto energijos tausojimo adaptyvi kontrolė“  (enCompass) (2016 – 2019,  vadovė:  prof. dr. Daiva Dumčiuvienė), kurio tikslas- įgyvendinti ir patvirtinti integruotą socialinį ir techninį požiūrį į elgesio pokyčius taupant energiją.

Apie projektą: http://www.encompass-project.eu/

Tyrėjai nuolat dalyvauja LMT finansuojamuose projektuose

Visuotinės dotacijos projektas „Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės raiškai tyrimai“ (2012-2015, vadovas-  prof. dr. Asta Pundzienė), kurio tikslas-įvertinti dinaminių gebėjimų poveikį Lietuvos verslumo vystymui.

Projekto rezultatas- monografija anglų k. „Dynamic capabilities view based competitive advantage, country competitiveness and manisfestation of enterpreneurship research methodology“.

Visuotinės dotacijos projektas Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ (2013-2015, vadovas prof. dr. R. Gatautis), kurio tikslas-  atlikti kompleksinį socialiniais žaidimais pagrįsto vartotojų įtraukimo į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste ištyrimą, atskleisti atskirų socializacijos tendencijų raišką IRT plėtros sąlygomis. Projekto rezultatas- monografija  „Sužaidybinimu grįstas vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste“ .

Visuotinės dotacijos projektasSocialinių sistemų sumanus vystymas (2013-2015, vadovas prof. habil.. dr. Robertas Jucevičius), kurio tikslas- parengti  teoriškai pagrįstą ir tarptautine gerąja praktika patvirtintą socialinių sistemų (šalis, miestas, regionas, visuomenė, ekonomika) sumanaus vystymo koncepciją ir jo vertinimo metodologiją.

Projekto rezultatas: monografija anglų k. International Practices of Smart Development.

Taikomieji tyrimai verslui ir visuomenei

Ilgalaikė institucinė 2012 – 2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“skirta kompleksinių ir turinčių ilgalaikį poveikį ekonomikos mokslinių tyrimų vykdymui užtikrinti. Fakulteto tyrėjai (vadovas- prof. dr. Rytis Krušinskas) atliko tyrimus ir pateikė rekomendacijas LR Vyriausybei.

Su rekomendacijomis galima susipažinti ČIA 

Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas

 „Žalesnės inovacijos turizmo sektoriuje: pasienio regionų abipus sienos patirtis“ (2014) , kurio metu parengti EMAS diegimo pasienio regiono abipus sienos turizmo verslo įmonėse vadovai (2014, projekto vadovė- prof. dr. Rūta Čiutienė)

Su projekto rezultatais galima susipažinti ČIA

DAAD Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro projektas “Emigrantų adaptacija Baltijos šalyse“ (2017, projekto vadovė:  prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė), kurio metu kartu su TU Dortmund University (Vokietija)  vykdomi tyrimai, skirti emigrantų adaptacijos situacijai Baltijos šalyse.

Fakulteto tyrėjai teikia MTEP paslaugas.  Pagal Inovaciniai čekiai priemonę atliktos šios paslaugos:

 • „Kėdainių turizmo klasterio įveiklinimas skatinant inovatyvių nišinių turizmo produktų formavimą Kėdainių mieste“: galimybių studija” (užsakovas- Kėdainių regiono turizmo klasteris, projekto vadovė: doc. dr. Aušra Rūtelionė)
 • „Informacinių technologijų taikymo verslo problemos sprendimui ar inovacijos diegimui įmonėje techninės galimybių studijos parengimo paslaugos: techninė galimybių studija“ (užsakovas: UAB Metameda ir ko, projekto vadovė: dr. Renata Urbonė)

Mokslinių tyrimų integracija į studijų procesą

Tyrėjai aktyviai dalyvauja Erasmus+ projektuose, kurių metu parengti įrankiai naudojami paskaitose ir seminaruose.

Erasmus projektas Jungtinė paieškos ir socialinės žiniasklaidos marketingo magistratūra“ (2013-2015, vadovas- prof. dr. Rimantas Gatautis), kurio tikslas- sukurti skaitmeninio ir socialinės žiniasklaidos marketingo  bendrą magistro programą.

Projekto rezultatas- virtualus MOOC kursas  “Digital and Social Media Marketing”.

Erasmus+ Žinių aljanso projektas „SCIENT Universitetų ir verslo aljansas jaunųjų mokslininkų verslumui ugdyti“ (2015-2017, projekto vadovė:  doc. dr. Aušra Rūtelionė), kurio tikslas-  yra ugdyti jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir neseniai (3 m.) apsiginusių) verslumą. Projekto mokymuose dalyvavo 24 doktorantai ar neseniai apsiginę daktarai. Projekto metu gimė penkios idėjos, kai kurios iš jų buvo išvystytos iki prototipo, kai kurių gamybos pradžios laukiama jau 2017 m.

Projekto rezultatas- virtuali antreprenerystės mokymų programa

Apgintos disertacijos

Vadybos

Neringa Gerulaitienė Šeimos verslo sprendimų priėmėjų dinaminiai vadybiniai gebėjimai ir įmonės inovatyvumas Asta Pundzienė 2021
Gintautas Radvila Darbo užmokesčio sistemos charakteristikų raiška skirtinguose organizacinės brandos etapuose Violeta  Šilingienė 2021
Jurgita Giniūnienė Įmonės antrepreneriškos orientacijos vaidmuo santykyje tarp mokymosi elgsenos ir įmonės veiklos rezultatų Asta Pundzienė 2020
Gita Šakytė Statnickė Darbo aplinkos veiksnių poveikis skirtingų kartų darbuotojų įsitraukimui į darbą ir organizaciniam įsitraukimui Asta Savanevičienė 2020
Rasa Railaitė Viešųjų investicijų į sveikatą poveikio žmogiškajam kapitalui vertinimas senstant visuomenei Rūta Čiutienė 2020
Valentas Gružauskas Tiekimo grandinės atsparumas darnios maisto pramonės kontekste Edita Gimžauskienė 2020
Raminta Jokubauskienė Atvirųjų inovacijų klientų žinių integravimo organizaciniai veiksniai Rimgailė Vaitkienė 2019
Jolita Čeičytė Atsakingųjų inovacijų diegimas įmonės lygmeniu Monika Petraitė 2019
Rimantė Sedziniauskienė Naujųjų tarptautinių įmonių internacionalizacija: ryšiai tarp lemiančių veiksnių, proceso, tinklų ir veiklos rezultatų Jurgita Sekliuckienė 2019
Vytautė Dlugoborskytė Komandos įvairovės ir atvirumo įtaka inovacijų komandos rezultatams Monika Petraitė 2018
Viktorija Varaniūtė Verte suinteresuotosioms šalims grįstas veiklos vertinimas aukštajame moksle: Lietuvos universitetų atvejis Edita Gimžauskienė 2018
Miglė Matulevičienė Organizacijos reputacijos įtaka suinteresuotųjų šalių pasitikėjimui organizacija Stravinskienė Jurgita 2018
Kristina Grumadaitė Saviorganizacija grindžiamų industrinių sistemų formavimosi įgalinimas Giedrius Jucevičius 2018
Lolita Jurkšienė Organizacinė ambideksterija ir įmonės veiklos rezultatai: tarporganizacinio bendradarbiavimo vaidmuo Asta Pundzienė 2018
Ligita Zailskaitė-Jakštė Vartotojų įsitraukimo į komunikaciją socialinėje žiniasklaidoje elgsenos poveikis prekės ženklo vertei Rita Kuvykaitė 2018
Imantė Markevičiūtė Veiksniai, lemiantys rinkoje įsitvirtinusių įmonių atsako strategijas į pertraukiamąsias inovacijas: TV transliuotojų industrijos atvejis Giedrius Jucevičius 2017
Asta Tarutė Vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą informacinių ir ryšio technologijų plėtros kontekste Rimantas Gatautis 2017
Remigijus Kinderis Verslo modelių komplementarumas atvykstamajame turizme Giedrius Jucevičius 2017
Jolanta Stanislovaitienė Sumaniojo viešojo valdymo dimensijų raiška: Lietuvos atvejis  Robertas Jucevičius 2016
Stankevičiūtė Živilė Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme Savanevičienė Asta 2015
Liugailaitė-Radzvickienė Laura Miesto inteligentiškumo vystymo prielaidos Jucevičius Robertas 2015
Vita Juknevičienė Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas Vladislavas Domarkas Robertas Jucevičius 2015
Vainauskienė Vestina Prekės ženklo pažeidžiamumas: scenarijų kūrimo metodologija Rimgailė Vaitkienė 2015
Gadeikienė Agnė Įmonių socialiai atsakingos veiklos įtaka santykių su vartotojais ilgalaikiškumui Banytė Jūratė 2014
Stankevičė Inga Organizacijų inovacijų strategijų institucinė dimensija Jucevičius Giedrius 2013
Bakanovė Agnė Paslaugų teikėjų ir klientų bendrakūros vystymas informacinėmis technologijomis grįstose verslo paslaugose Bagdonienė Liudmila 2013
Klovienė Lina Veiklos vertinimo sistemos adekvatumas verslo aplinkai Gimžauskienė Edita 2012
Jucevičienė Rita Pasitikėjimo tarp organizacijų vystymo vadybiniai veiksniai Kriščiūnas Kęstutis 2013
Deltuvaitė Vilma Sisteminės rizikos valdymo sprendimų priėmimo modeliavimo bankų sektoriuje platforma Vaškelaitis Vytautas, 2013
Strumickas Marius Valdymo apskaitos sistemos subalansavimo modelis Valančienė Loreta 2011
Kazokienė Lina Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas Stravinskienė Jurgita 2011
Keršienė Kristina Tarptautinės organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos valdymas Savanevičienė Asta 2011
Piligrimienė Žaneta Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų kokybė tarpdiscipliniu požiūriu Bučiūnienė Ilona 2010
Šapkauskienė Alfreda Laiko kaštų valdymo modelis Boguslauskas Vytautas 2010
Virbickaitė Rūta Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas Sakalas Algimantas 2010
Damkuvienė Milda Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė Virvilaitė Regina 2010
Duoba Kęstutis Organizacijų virtualumo raiška įvairiose Lietuvos ekonominės veiklos rūšyse Savanevičienė Asta 2009
Vienažindienė Milita Žmogiškųjų išteklių valdymo kaita pereinant iš viešojo administravimo į Naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu) Sakalas Algimantas 2009
Staškevičiūtė Inga Inteligentiškos organizacijos vystymas vidinių organizacijos kokybių transformacijų kontekste Neverauskas Bronius 2009
Tijūnaitienė Rigita Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas Neverauskas Bronius 2009
Gokienė Rūta Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis Boguslauskas Vytautas 2009
Rupšys Rolandas Vidaus audito veiklos vertinimo modelis Boguslauskas Vytautas 2009
Krušinskas Rytis Technologijų adaptavimo sprendimų priėmimas įmonės vertės kūrimo kontekste Vasiliauskaitė Asta 2008
Vilkas Mantas Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas Stancikas Edmundas-Regimundas 2008
Susnienė Dalia Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje (viešojo transporto įmonių pavyzdžiu) Vanagas Povilas 2007

Ekonomikos

Mantas Markauskas Neoklasikinis technologinės pažangos veiksnių apdirbamojoje pramonėje vertinimo modelis Asta Baliutė 2021
Andrius Grybauskas REIT poveikio vertinimas nekilnojamojo turto rinkos stabilumui Vaida Pilinkienė 2021
Ignas Valodka ES tarptautinės prekybos tekstile ir rūbais įtaka globalioms anglies dioksido emisijoms Vytautas Snieška 2021
Edita Baranskaitė Turizmo inovatyvumo ekonominio poveikio vertinimas Daiva Labanauskaitė 2021
Povilas Mačiulis Atsinaujinančių energijos išteklių transporto sektoriuje panaudojimo plėtrą skatinančių priemonių vertinimas Inga Konstantinavičiūtė 2021
Eimantas Kisielius Socialinio verslo poveikis ekonomikai Žaneta Simanavičienė 2021
Meda Andrijauskienė ES investicijų įtaka valstybių narių inovacinės veiklos rezultatams Daiva Dumčiuvienė 2020
Raminta Benetytė Įmonių investicijų į inovacijas intensyvumas ir rizika šalies tvarumo kontekste Rytis Krušinskas 2020
Mantas Švažas Biokuro klasterių poveikis ekonomikai regionų aspektu Valentinas Navickas 2020
Aida Navikaitė-Varanavičienė Veiksnių, darančių įtaką vartotojų elgsenai renkantis naudoti eSveikatos prietaisus ir paslaugas, vertinimas Žaneta Simanavičienė 2020
Ugnė Daubaraitė Kūrybinių industrijų poveikis šalies ekonomikai Gražina Startienė 2018
Ineta Zykienė Vietovės patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste vertinimas Snieška Vytautas 2018
Ineta Žičkutė Migracijos veiksnių įtaka tarptautinės migracijos sprendimui: elgsenos ekonomikos požiūris Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė 2018
Aistė Palevičienė Tiesioginių užsienio investicijų veiksnių vertinimas Europos Sąjungos ekonominės integracijos procese Daiva Dumčiuvienė 2018
Linas Jasiukevičius Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybių optimizuoti investicijas į viešąją infrastruktūrą vertinimas Asta Vasiliauskaitė 2018
Kristina Barkauskienė Lietuvos kaimo turizmo plėtros veiksnių nustatymas ir vertinimas Vytautas Snieška 2017
Susnienė Rozita Globalizacijos įtaka šalies apdirbamajai gamybai Pekarskienė Irena 2016
Keizerienė Eglė Nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ kompleksinis vertinimas Simanavičienė Žaneta 2016
Oksana Palekienė Regionų atsparumo ekonominiams šokams vertinimas Simanavičienė Žaneta 2016
Sigita Neverauskaitė Šalies konkurencingumo verslumo aspektu vertinimas Snieška Vytautas 2016
Antonio Luis Mihi Ramirez Socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka tarptautinės migracijos srautams turtingose ir neturtingose šalyse Kumpikaitė-Valiūnienė Vilmantė 2016
Rima Kontautienė Įmonių socialinė atsakomybė kaip konkurencingumo veiksnys ekonomikos nuosmukio laikotarpiu Navickas Valentinas 2016
Saulius Adamauskas Technologijų diegimo rinkos sąlygomis laiko nustatymo modelis Krušinskas Rytis 2016
Lalienė Rasa Mokslinių tyrimų organizacijų veiklos efektyvumo vertinimas Sakalas Algimantas 2015
Rasa Viederytė Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų ekonominis vertinimas Vytautas Juščius 2015
Daunorienė Asta Kokybės kaštų vertinimo pridėtinės vertės grandinės aspektu modelis Snieška Vytautas 2014
Šeinauskienė Beata Eksporto strategijos standartizacijos-adaptacijos įtaka įmonės veiklos rezultatams tarptautinėje rinkoje Regina Virvilaitė 2014
Adlytė Rūta Kompleksinio šalies investicijų į technologijas vertinimo indeksas Loreta Valančienė 2014
Giriūnienė Gintarė Šalies mokesčių sistemos vertinimas verslumo skatinimo aspektu Edita Gimžauskienė 2014
Stankevičius Evaldas Mokesčių naštos poveikio ekonomikos konkurencingumui vertinimas socialinės aplinkos kontekste Asta Vasiliauskaitė 2014
Lekavičius Vidas Energijos išteklių pasiūlos pokyčių poveikio šalies ekonomikai modeliavimas Galinis Arvydas 2013
Simanavičius Artūras Atvykstamojo turizmo komplekso rizikos suvokimo ekonominis vertinimas Snieška Vytautas 2013
Drakšaitė Aura Tvaraus vyriausybės skolos portfelio formavimas mažoje atviroje ekonomikoje Snieška Vytautas 2013
Sinevičienė Lina Valstybės fiskalinės politikos poveikis privačioms investicijoms Vasiliauskaitė Asta 2013
Masteikienė Rūta Globalizacijos poveikio pereinamosios ekonomikos šalių verslo aplinkai veiksniai Šliburytė Laimona 2013
Liepė Žeidūna Žmogiškojo kapitalo sisteminis vertinimas makro lygyje Sakalas Algimantas 2013
Jakštienė Sandra Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas Beržinkienė Daiva 2013
Valodkienė Gitana Inovacijų įtaka tarptautiniam pramonės konkurencingumui ekonomikos nuosmukio laikotarpiu Snieška Vytautas 2013
Venckuvienė Vitalija Vyriausybės remiamų rizikos kapitalo fondų įtaka inovacijoms Lietuvos įmonėse Snieška Vytautas 2013
Volochovič Andžej Energijos taupymo galimybės dėl elgsenos pokyčių namų ūkiuose Simanavičienė Žaneta 2013
Rimienė Kristina Tiekimo grandinės paslankumo vertinimas Bernatonytė Dalia 2013
Remeikienė Rita Savarankiško užimtumo veiksniai pereinamosios ekonomikos šalyse Startienė Gražina 2013
Gižienė Vilda Investicijų į aukštąjį mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste Simanavičienė Žaneta 2011
Malakauskaitė Asta Turizmo klasterio konkurencingumo vertinimas gyvavimo ciklo pagrindu Navickas Valentinas 2011
Mileris Ričardas Įmonių kredito rizikos vertinimo modelis Boguslauskas Vytautas 2011
Vasauskaitė Jovita Naujos technologijos diegimo laiko parinkimas technologijos efektyvumo parametro pagrindu Snieška Vytautas 2010
Kvedaravičienė Goda Šalies vertinimo modelis išorinio kontraktavimo teikimo kontekste Boguslauskas Vytautas 2010
Pilinkus Donatas Makroekonomių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimas Boguslauskas Vytautas 2010
Kovaliov Ruslan Įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei Simanavičienė Žaneta 2009
Kundelienė Kristina Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas Boguslauskas Vytautas 2009
Čibinskienė Akvilė Inrastruktūros natūralių monopolijų kainų poveikio šalies konkurencingumui vertinimas Navickas Valentinas 2009
Vaznonis Bernardas Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu Startienė Gražina 2009
Pridotkienė Jūratė Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimas Snieška Vytautas 2009
Vasiliauskienė Ligita Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams Snieška Vytautas 2009
Venclauskienė Deimantė Būsto kainų lygio pereinamosios ekonomikos šalyje formavimosi modelis Snieška Vytautas 2009
Meilienė Evelina Pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas Snieška Vytautas 2009
Šivickas Gintautas Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas Simanavičienė Žaneta 2009
Bruneckienė Jurgita Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu Snieška Vytautas 2008
Dagilienė Lina Finansinių vertinimo metodų parinkimas investavimo ir valdymo tikslams Boguslauskas Vytautas 2008
Snieškienė Gabrielė Eksporto kainodaros strategijos modelis Startienė Gražina 2007
Zigmantavičienė Aida Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui Snieška Vytautas 2007

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Bloomberg finansų rinkų laboratorija

Naudojantis Boomberg professional terminalais verslo profesionalai gali surasti informaciją labai greitai, susisteminti duomenys pateikiami išmaniąja vartotojo sąsaja. Duomenų tarpusavio palyginamumą garantuoja teikėjas (Bloomberg Professional).

Ši platforma yra vienas pažangiausių finansų pasaulyje naudojamų įrankių, kuriuo naudojasi daugiau nei 315000 verslo objektų. Tai yra įprastas CEO, finansų vadovo ar ekonomisto darbo įrankis verslo korporacijose.

Užklausą pateikti galite APCIS sistemoje.

Kontaktinis asmuo: Raminta Benetytė, el. p. raminta.benetyte@ktu.lt

Verslo analitika

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Daugelis organizacijų gana sistemingai kaupia informaciją. Tačiau kaip ji panaudojama? Jei ypač svarbios informacijos trūksta arba ji sunkiai pasiekiama, verslo sprendimai dažniausiai priimami remiantis nuojauta. Mūsų tyrėjai pasiūlys realaus laiko informacijos valdymo įrankius („Bloomberg Professional“ platforma) ir metodikas, kurios leis identifikuoti reikalingą naudoti informaciją ir priimti efektyvius sprendimus jūsų verslui ir vartotojams.

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Realaus laiko duomenų rinkimas, analizė ir prognozavimas („Bloomberg Professional“ platforma)
 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Investicinių projektų ekonominis ir socialinis vertinimas;
 • Verslo skaitmenizacijos potencialo vertinimas

Verslo aplinka

Aplinką pakeisti sunku, bet ją analizuoti ir prognozuoti yra būtina. Organizacijas veikia tarptautinė ir vidinė šalies situacija, ekonominis augimas ir infliacija, naujos technologinės galimybės ir klimato kitimas. Mūsų tyrėjai atliks tyrimus ir konsultuos kaip išvengti didelių pokyčių, kuriuos veikia aplinkos veiksniai.

 • Verslo aplinkos analizė ir prognozavimas
 • Pramonės šakų konkurencingumo tyrimai
 • Tarptautinių atsiskaitymų rizikos organizacijoje vertinimas/apsidraudimo priemonių parinkimas
 • Tarpusavyje susijusių organizacijų veiklos, klasterių ir tinklų tyrimai
 • Žmogiškojo kapitalo, darbo rinkos struktūrinių pokyčių bei darbo rinkos lankstumo tyrimai
 • Darbo užmokesčio lygio sektoriniai tyrimai
 • Veiklos vertinimo sistemos darnos su verslo aplinka vertinimas

Marketingas

Jei pažįsti vartotoją ir sugebi jį įtraukti į bendrakūrą, tai sėkmė garantuota. Šiandien vartotojai yra išprusę, patys pasirenkantys kelią iki produkto, norintys įsitraukti į produkto kūrimą ir sklaidą. Mūsų tyrėjai, pasitelkdami naujausias neormarketingo, sužaidybinimo ir vartotojų elgsenos metodikas, pasiūlys jūsų verslui inovatyvių vertės vartotojui ir vartotojų lojalumo sprendimų.

 • Vartotojų, jų sprendimų priėmimo, įtraukimo ir lojalumo tyrimai
 • “Y” ir  “Z” kartų vartotojų elgsenos tyrimai
 • Prekės/paslaugos patrauklumo tikslinei rinkai tyrimai
 • Vertės vartotojui kūrimo, prekės ženklo vystymo sprendimai
 • Marketingo komunikacijos sprendimų veiksmingumo tyrimai
 • Organizacijos viešųjų ryšių planavimas
 • Organizacijos įvaizdžio žiniasklaidoje, reputacijos tyrimai
 • Paslaugų vartotojų patirties vertinimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai
 • Tvaraus vartojimo elgsenos tyrimai
 • Tarptautinio marketingo strategijos parengimas

Socialinė atsakomybė

Būti atsakingu – ne mada, o būtinybė. Socialinę atsakomybę galima apibrėžti kaip bandymą siekti tvarios verslo sėkmės tokiais būdais, kurie gerbia etines vertybes, žmones, bendruomenes. Socialinė atsakomybė siejama su generuojamų pajamų, o ne pelno paskirstymu. Mūsų tyrėjai padės jums įsivertinti jūsų organizacijos polinkį tvarumui ir pasiūlys įrankių, kaip sėkmingai panaudoti pajamas ilgalaikiams tikslams.

 • Socialinės atsakomybės  įtakos organizacijos vertei vertinimas
 • Darnaus vystymosi vertinimo metodikos taikymas organizacijoje
 • Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ir atskaitomybės diegimo galimybių studija
 • ĮSA informacijos atskleidimo, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių, poreikius, tyrimai
 • Filantropijos poveikio organizacijos ekonominės veiklos rezultatams tyrimai
 • Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų poveikis vartotojo sprendimams

Procesai ir kokybė

Visose organizacijose egzistuoja procesai, kuriuos reikia ne tik žinoti, bet ir valdyti. Vadovams svarbu įsisąmoninti, kad nėra finišo linijos verslo procesų ir kokybės tobulinime. Tai veikla, kuri vykdoma nuolat, kurios dėka pasiekiami organizacijos tikslai. Mūsų tyrėjai padės sistemingai sutvarkyti verslo procesus, įvertinti organizacijos vertės efektyvumą ir pasiūlyti sprendimus kokybei gerinti.

 • Verslo procesų optimizavimas, taikant įvairius metodus: BMP, TQM, 6 sigma, LEAN, TOC, Reinžinieringas.
 • ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 ir kitų serijų standartų reikalavimais grįstų vadybos sistemų kūrimas
 • EMAS standarto diegimo modeliavimas organizacijoje
 • CE ženklinimo galimybių studijos
 • Kokybės kaštų tyrimai ir analizė
 • Organizacijos vertės grandinės efektyvumo tyrimai

Verslo skaitmenizacija

Skaitmenizacija keičia verslo modelius. Dinamiška verslo aplinka, didelė konkurencija verslą skatina eiti skaitmenizacijos keliu, diegti technologijas ir taikytis prie vartotojų poreikių. Kuo toliau, tuo daugiau paslaugų ir produktų vartotojams tampa pasiekiami nuotoliniu būdu, vis daugiau galimybių rinktis norimą prekę, nesvarbu, kurioje šalyje būtų tiekėjas. Tačiau skaitmenizacija įmones taip pat skatina imtis strateginių pokyčių. Mūsų tyrėjai padės jums priimti pamatuotus verslo skaitmenizacijos sprendimus.

 • Verslo procesų sužaidybinimo scenarijaus parengimas
 • E. paslaugų / interneto svetainių kokybės tyrimai
 • Internetinių sprendimų emocinio poveikio vartotojui vertinimas
 • Komunikacijų strategijos virtualioje erdvėje parengimas
 • Organizacijų virtualumo tyrimai
 • IRT panaudojimo verslo skaitmenizavimui galimybių studijos
 • Minios panaudojimo įmonių veiklos procesuose galimybių studijos
 • Vartotojų prioritetų ir elgsenos panaudojant išmaniuosius įrenginius vertinimas

Strateginis valdymas ir inovacijos

Verslo sėkmę lemia inovatyvumas ir proaktyvus strateginis požiūris. Paprastai yra labai sunku ilgą laiką išlaikyti stiprią inovacijų kultūrą organizacijose. Inovacijos kyla iš kūrybiškumo, o jį palaikyti yra nelengva. Tai didelis iššūkis organizacijų įkūrėjams ir strategams. Mūsų tyrėjai, naudodami JAV Silicio slėnyje taikomas metodikas, atliks verslo plėtros greitai augančiose/nestabiliose rinkose tyrimus, parengs verslo strategijas vietinei ir globaliai rinkai.

 • Verslo plėtros greitai augančiose nestabiliose rinkose galimybių studija ir strategijos parengimas
 • Spartaus verslo augimo alternatyvų identifikavimas ir strategijos parengimas
 • Jauno globalaus technologinio verslo vystymo strategijos parengimas
 • Atvirų inovacijų plėtros galimybių studija konkrečiam verslo profiliui
 • Rizikos investicijų galimybių studija ir parengties investicijoms auditas
 • Projektų valdymo proceso projektavimas ir informacinės sistemos diegimo studija
 • Organizacijos inovacinių gebėjimų vertinimas ir vystymo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos plėtros užsienio rinkose tyrimai ir eksporto strategijos parengimas
 • Organizacijos intelektinės nuosavybės portfelio (patentai, pramoninis dizainas, prekių ženklai. kt.) auditas
 • Organizacijos pokyčių poreikio diagnostika

Apskaita ir finansai

Šiandien organizacijos sėkmė priklauso nuo sugebėjimo išlikti. Didelį vaidmenį šiuolaikinių organizacijų veikloje vaidina gebėjimas suprasti esminius vertę kuriančius procesus, užtikrinti veiklos efektyvumą bei tobulinti veiklos vertinimo sistemas, aprūpinančias vadovus verslo valdymui reikalinga informacija. Be to, kiekvienas valdymo sprendimas turi būti pagrįstas finansinės, ekonominės vertės kūrimu. Mūsų tyrėjai pasiūlys sprendimus, kurie leis užtikrinti įmonės veiklos bei finansų valdymo sprendimų efektyvumą.

 • Organizacijos duomenų analitika ir modeliavimas
 • Organizacijos veiklos finansinė analizė
 • Investicijų efektyvumo vertinimas
 • Galimybių studijų/investicinių projektų finansinis vertinimas
 • Valdymo apskaitos tinkamumo organizacijai vertinimas
 • Laiko ir kaštų apskaitos integravimo organizacijoje tyrimai
 • Vidaus audito efektyvumo ir atitikimo tarptautiniams standartams vertinimas
 • Organizacijos turto valdymo ir vertinimo sistemos sukūrimas
 • Organizacijos veiklos vertinimo sistemos atitikimo verslo aplinkai analizė

Žmogiškieji ištekliai

Žmonės – brangiausias organizacijos turtas. Tačiau jį gana sunku pritraukti, išlaikyti ir ugdyti. Mūsų tyrėjai pasiūlys, kaip diferencijuoti darbo užmokesčio struktūrą, motyvuoti darbuotojus ir skatinti jų kūrybiškumą ir inovatyvumą, didinti efektyvumą.

 • Žmogiškųjų išteklių valdymo poveikis įmonės veiklos rezultatams
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo didinimas
 • Darbuotojų motyvavimo sistemų rengimas ir diegimas
 • Darbuotojų  kompetencijų tyrimas
 • Darbuotojų lojalumo ir novatoriškumo tyrimai
 • Darbuotojų pasipriešinimo pokyčiams tyrimai
 • Organizacijos kultūros tyrimai
 • Kartų valdymo organizacijoje tyrimai

Giedrius Žukauskas

Technologijų perdavimo specialistas

tel. +370 657 668 26
e. p. giedrius.zukauskas@ktu.lt

https://verslas.ktu.edu

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Ekonomikos ir verslo fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

Adamauskas, Saulius; Krušinskas, Rytis. Optimal timing for a technology shift in mature markets of mobile communication. Strategic Change. Wiley, 2017, vol. 26, iss. 4, p. 343-361. Atidaryti publikaciją

Jang, Seongsoo; Kim, Jinwon; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim. The importance of spatial agglomeration in product innovation: a microgeography perspective // Journal of business research. New York: Elsevier Science. ISSN 0148-2963. 2017, vol. 78, p. 143-154. Atidaryti publikaciją

Jurkšienė, Lolita; Pundzienė, Asta. The relationship between dynamic capabilities and firm competitive advantage: the mediating role of organizational ambidexterity // European business review. Bingley: Emerald. ISSN 0955-534X. 2016, vol. 28, iss. 4, p. 431-448. Atidaryti publikaciją

Hadengue, Marine; de Marcellis-Warin, Nathalie; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim; Warin, Thierry. Avoiding the pitfalls of reverse innovation lessons learned from essilor // Research technology management. Arlington: Industrial Research Institute. ISSN 0895-6308. 2017, vol. 60, iss. 3, p. 40-47. Atidaryti publikaciją

Pilinkienė, Vaida; Deltuvaitė, Vilma; Daunorienė, Asta; Gaidelys, Vaidas. Competitiveness creation and maintenance in the postal services industry: a Lithuanian case study. Springer, 2016. 619 p. Atidaryti publikaciją

Sekliuckienė, Jurgita. Factors leading to early internationalization in emerging Central and Eastern European economies: empirical evidence from new ventures in Lithuania // European business review. Bingley: Emerald. ISSN 0955-534X. 2017, vol. 29, iss. 2, p. 219-242. Atidaryti publikaciją

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Katiliūtė, Eglė. Complex evaluation of sustainability in engineering education: case and analysis // Journal of cleaner production. Oxford: Elsevier. ISSN 0959-6526. 2016, vol. 120, p. 13-20. Atidaryti publikaciją

Tarutė, Asta; Nikou, Shahrokh; Gatautis, Rimantas. Mobile application driven consumer engagement // Telematics and informatics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0736-5853. 2017, vol. 34, iss. 4, p. 145-156. Atidaryti publikaciją

Woodard, Melissa S.; Milner, Jane K.; Miller, Daniel J.; Silvernail, Kirk D.; Guo, Chun; Nair, Sudhir; Aydin, Mehmet Devrim; da Costa Lemos, Ana Heloisa; Donnelly, Paul F.; Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė; Marx, Robert; Peters, Linda M.. A cross-cultural examination of preferences for work attributes // Journal of managerial psychology. Bingley, W. Yorkshire: Emerald. ISSN 0268-3946. 2016, vol. 31, iss. 3, p. 702-719. Atidaryti publikaciją

Zhua, Andy Yunlong; Von Zedtwitz, Maximilian Joachim; Assimakopoulos, Dimitris; Fernandes, Kiran. The impact of organizational culture on Concurrent Engineering, Design-for-Safety, and product safety performance // International journal of production economics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0925-5273. 2016, vol. 176, p. 69-81. Atidaryti publikaciją