Vartotojų materializmo tyrimai

Materializmo tema sukėlė didelį susidomėjimą tarp marketingo ir psichologijos sričių mokslininkų, atskleidusių šio reiškinio sąsajas su įvairiomis socialinėmis ir psichologinėmis negerovėmis.

Materializmo tyrimai

Kuo didesnį prioritetą žmonės teikia vertybėms ir tikslams siejamiems su pinigais ir nuosavybe, palyginus su kitais gyvenimo tikslais, tuo žemesnis yra šių žmonių pasitenkinimas gyvenimu, prastesnė savirealizacija, tokie žmonės yra labiau linkę į depresiją, patiria didesnį nerimą, elgsenos sutrikimus bei kitokio pobūdžio psichopatologiją.

Materializmas, kaip nuolatinis vartotojų susirūpinimas nuosavybe ir įtikėjimas nuosavybės gebėjimu padaryti gyvenimą geresniu, gali tapti kliūtimi siekiant tvarių gamybos ir vartojimo būdų. Su materializmu susijusi vartojimo kultūra skatina abejingumą aplinkosauginėms problemoms. Į vis didesnį vartojimą linkę visuomenės nariai pasižymi prastesniais asmeninio biudžeto valdymo įgūdžiais, yra linkę į perteklinį vartojimą ir nekontroliuojamą kompulsyvų pirkimą. Neigiamos pasekmės asmeninei ir kolektyvinei gerovei aktualizuoja materializmo reiškinį lemiančių priežasčių ir jo pasekmių tyrimų poreikį.

Tyrimų tikslas

Pastarojo meto darbuose pabrėžiama, kad materializmo reiškinio pažinimą pagilintų socialinės sąveikos įgūdžių ir jų antecedentų (empatijos, emocinio intelekto) studijos.

Moksliniuose darbuose plačiai analizuojamos materializmo ir subjektyvios gerovės sąsajos bei kompulsyvaus pirkimo, kaip materializmo pasekmės, reiškinys, tačiau stokojama tyrimų, atskleidžiančių, kokią įtaką materializmui ir kompulsyviam pirkimui turi emocinis intelektas, nors mokslinės literatūros analizė suteikia pagrindą šiuos ryšius hipotetizuoti.

Šio klasterio tyrėjai siekia nustatyti materializmo priežastis ir pasekmes, atskleidžiant materializmo, emocinio intelekto, subjektyvios gerovės ir kompulsyvaus pirkimo ryšius paaiškinančius priežastingumo mechanizmus bei šių ryšių pobūdį keičiančias aplinkybes.

Teorinis indėlis ir praktinės implikacijos

Šiame projekte planuojami tyrimai leis plačiau pažvelgti į materializmo reiškinį, dėmesį atkreipiant tiek į materializmo antecedentus, tiek ir į jo pasekmes. Iki šiol moksliniuose darbuose neanalizuotų veiksnių, tokių kaip emocinio intelekto ir atskirų jo pasireiškimo sričių poveikio įvertinimas prisidės prie materializmo reiškinio gilesnio pažinimo.

Moksliniai darbai rodo, kad materializmas yra labiau auklėjimo nei prigimties rezultatas, todėl veiksnių, sukeliančių ar slopinančių materializmą ir jo pasekmes pažinimas leistų plėtoti atitinkamas materializmo mažinimo strategijas bei suteiktų naujų įžvalgų ir implikacijų kaip suvaldyti iš materializmo kylančią neigiamą vartotojų elgseną, pasireiškiančią nekontroliuojamu kompulsyviu pirkimu, išlaidavimu bei pertekliniu vartojimu.

Veiklos

Klasterio iniciatyva 2016 m. rugsėjo 19-30 d. EVF viešėjo prof. Ilan Alon, Agder universiteto profesorius ir žurnalo International Journal of Emerging Markets vyr. redaktorius.

Prof. Ilan Alon vedė seminarų ciklą Hot topics in emerging markets research; Overcoming Challenges: Publication strategies, Ethics of communication with the journal editors; What should a good paper look like?

Vizito ir renginio koordinatorė – dr. Beata Šeinauskienė


Dr. Beata Šeinauskienė pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą stažavosi Erasmus vadybos mokslinių tyrimų institute (2016 m. birželio 29 – liepos 1 d.), kur baigė vasaros mokyklos tyrimų metodologijos kursą Mediation, Moderation, and Conditional Process Modelling (BERMSS011).


Asta Tarutė 2016 m. birželio 29 – liepos 1 d. dalyvavo seminare Paper Clinics Incentive. Preparation of Scientific Publication, kurį vedė Delft technologijų universiteto ir Åbo Akademi universiteto profesorius, vyresnysis tarptautinių mokslinių žurnalų Electronic Markets ir Telematics & Informatics redaktorius prof. H. Bowman.


Dr. Aušra Rūtelionė pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą stažavosi Ratboud Universiteit Strateginio valdymo ir tyrimų Institute.

Stažuotės metu aptartas įsitraukimas į tarptautinį EMS tinklą, kurio tikslas – technologinių ir organizacinių inovacijų mažose ir vidutinėse Europos gamybos įmonėse tyrimai (2016 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d.)

Parengtos ir planuojamos išleisti publikacijos

 1. Šeinauskienė, Beata; Maščinskienė, Jūratė; Petrikė, Indrė; Rūtelionė, Aušra. Materialism as the mediator of the association between subjective well-being and impulsive buying tendency // Engineering Economics.

Paskelbtos publikacijos

 1. Šeinauskienė, Beata; Maščinskienė, Jūratė; Jucaitytė, Indrė. The relationship of happiness, impulse buying and brand loyalty // Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015) : [elektroninis išteklius]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 213, p. 687-693.
 2. Virvilaitė, Regina; Šeinauskienė, Beata; Šeštokienė, Giedrė. The link between standardization/adaptation of international marketing strategy and company performance // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2011, Vol. 22, no. 1, p. 106-117.
 3. Virvilaitė, Regina; Šeinauskienė, Beata. The influence of the fit of export marketing strategy and ompetitive strategy on export performance from mediation and moderation perspectives // Entrepreneurship, Business and Economics – Vol. 1, Proceedings of the 15th Eurasia Business and Economics Society Conference EBES), Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27569-7 ISBN 978-3-319-27570-3 (eBook), pp. 428-449.
 4. Virvilaitė, Regina; Šeinauskienė, Beata. The influence of psychic distance on export performance: the moderating effects of international experience // Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015) : [elektroninis išteklius]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 213, p. 665-670. 
 5. Šeinauskienė, Beata; Virvilaitė, Regina; Bašinskienė, Loreta. Išskirtinės kokybės produktų ženklo poveikis vartotojų požiūriui ir jų pirkimo elgsenai // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи : mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2015, t. 49, Nr. 2, p. 56-70. 
 6. Gatautis, Rimantas; Banytė, Jūratė; Kuvykaitė, Rita; Virvilaitė, Regina; Dovalienė, Aistė; Piligrimienė, Žaneta; Gadeikienė, Agnė; Vitkauskaitė, Elena; Tarutė, Asta. Sužaidybinimu grįstas vartotojų įsitraukimas į vertės kūrimą IRT plėtros kontekste : mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Ciklonas, 2015. 246 p. ISBN 9786098122220.
 7. Vaitkevičius, Sigitas; Piligrimienė, Žaneta; Dapkutė, Vilma. Vartotojų etnocentrizmas ir jo raiška Lietuvoje: pilotinio tyrimo rezultatai [elektroninis išteklius] : mokslo studija. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2013. 168 p. ISBN 9789955481416.
 8. Piligrimienė, Žaneta; Dovalienė, Aistė; Virvilaitė, Regina. Consumer engagement in value co-creation: what kind of value it creates for company? // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2015, Vol. 26, no. 4, p. 452-460.
 9. Virvilaitė, Regina; Piligrimienė, Žaneta; Kliukaitė, Aušra. The relations between consumer perceived value and loyalty // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Vilnius: Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, no. 1(34), p. 76-91.
 10. Piligrimienė, Žaneta; Kazakauskienė, Gintarė. Relations between consumer ethnocentrism, cosmopolitanism and materialism: Lithuanian consumer profile // Business challenges in the changing economic landscape : proceedings of the 14th Eurasia Business and Economics Society conference (EBES). Vol. 2. Cham: Springer, 2016. (Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 2/2, ISSN 2364-5067), ISBN 9783319225920. p. 231-242.
 11. Lekavičienė, Rosita; Antinienė, Dalia (2015). Emocinis intelektas: Lietuvos jaunimo tyrimas: monografija. Kaunas: Technologija.   
 12. Lekavičienė, Rosita; Antinienė, Dalia. Kognityviniai gebėjimai ir jų veiksniai : Lietuvos jaunimo tyrimas originalia metodika : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 58 p. ISBN 9786090202753.
 13. Lekavičienė, Rosita; Antinienė, Dalia. Studentų socialinės kompetencijos raiška ir dinamika : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2013. 78 p. ISBN 9786090208045.
 14. Antinienė, Dalia; Lekavičienė, Rosita. Социальные и демографические факторы, оказывающие влияние на когнитивные способности (на примере молодежи Литвы) // Вопросы психологии. Москва: Международная книга. ISSN 0042-8841. 2011, nr. 2, p. 45-55. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 15. Lekavičienė, Rosita; Antinienė, Dalia. High emotional intelligence: family psychosocial factors // Procedia social and behavioral sciences : Future Academy Multidisciplinary Conference “ICEEPSY & CPSYC & icPSIRS & BE-ci” 13-17, October, 2015 Istanbul : [elektroninis išteklius]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2016, vol. 217, p. 609-617. [Science Direct].
 16. Krauss, Alexander; Rūtelionė, Aušra; Piligrimienė, Žaneta. SME in search for feasible concepts for systematic social responsibility in times of crisis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 635-641.
 17. Rūtelionė, Aušra. Socially responsible learning in SME: insights from eight EU countries // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2011, no. 16, p. 597-604.
 18. Čiutienė, Rūta; Savanevičienė, Asta; Rūtelionė, Aušra. Middle level managers stressors study // Review of business research. Tula: IABE. ISSN 1546-2609. 2013, Vol. 13, no. 1, p. 57-62.
 19. Hopenienė, Rimantė; Rūtelionė, Aušra. Relationship quality in tourism: a case of local tourism cluster in Lithuania // Lex Localis – Journal of local self-government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor. ISSN 1581-5374. 2016, vol. 16, iss. 2, p. 225-250
 20. Banytė, Jūratė; Paškevičiūtė, Kristina; Rūtelionė, Aušra. Features of shocking advertizing impact on consumers in commercial and social context // Innovative marketing. Sumy: Business perspectives. ISSN 1814-2427. 2014, Vol. 10, iss. 2, p. 35-46.
 21. Banytė, Jūratė; Rūtelionė, Aušra; Kazakevičiūtė (Tarutė), Asta. Determinants of compulsive buyers’ behaviour: the case of retail clothing market in Lithuania // International Journal Management Cases. Special issue : CIRCLE conference, 27-29, April, 2011, Dubrovnik, Croatia. Darwen: Access Press UK. ISSN 1741-6264. 2011, Vol. 14, iss. 1, p. 359-373.
 22. Gatautis, Rimantas; Banytė, Jūratė; Piligrimienė, Žaneta; Vitkauskaitė, Elena; Tarutė, Asta. The impact of gamification on consumer brand engagement // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Vilnius: Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, no. 1(37), p. 173-191.
 23. Banytė, Jūratė; Tarutė, Asta; Taujanskytė, Inga. Customer engagement into value creation: determining factors and relations with loyalty // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2014, Vol. 25, no. 5, p. 568-577.
 24. Ruzgas, Tomas; Drulytė, Indrė. Kernel density estimators for Gaussian mixture models // Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lithuanian Statistical Association. ISSN 1392-642X. 2013, vol. 52, no. 1, p. 14-21.
 25. Rudzkis Rimantas, Ruzgas Tomas, Clustering Effect on the Statistical Estimation Accuracy of Distribution Density, Acta Applicandae Mathematicae, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, ISSN 0167-8019. 2007, Vol. 97, No. 1–3, p. 211–219.
 26. Ruzgas, Tomas; Rudzkis, Rimantas; Kavaliauskas, Mindaugas. Application of clustering in the non-parametric estimation of distribution density // Nonlinear Analysis: modelling and control / Lithuanian Association of Nonlinear Analysis (LANA), Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2006, Vol. 11, no. 4, p. 393-411.
 27. Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas; Ruzgas, Tomas. The projection-based multivariate density estimation // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica / University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science. Tartu: Tartu University Press. ISSN 1406-2283. 2004, Vol. 8, p. 135-141.