Vertybėmis grįstų strateginių inovacijų įgalinimas per suinteresuotųjų grupių įtraukimą SVV

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0193

Projekto aprašymas:

Projekto idėja remiasi būtinybe smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms pereiti prie vertybėmis grįstų strateginių inovacijų kūrimo aktyviau įtraukiant suinteresuotąsias grupes taip atliepiant intensyviai besikeičiančią visuomenės vertybių paradigmą etiniais, ekologiniais, socialiniais ir ekonominiais atžvilgiais, augančias institucines iniciatyvas koordinuoti ar reguliuoti įmonių veiklas sprendžiant globalius ir kompleksinius iššūkius taip prisidedant prie Darnaus vystymosi tikslų (angl. Sustainable Development Goals, SDG).
Projekto tikslas – sukurti vertybėmis grįstų strateginių inovacijų įtraukiant suinteresuotąsias grupes konceptualų modelį SVV įmonėse. Išsikeltam tikslui pasiekti taikoma pragmatizmo prieiga ir abdukcinis tyrimo dizainas atliekant kokybinį tyrimą (atvejo studija) aprangos pramonės SVV įmonėse bei taikant inovatyvų grindžiamosios teorijos metodą empiriniams duomenis analizuoti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Atlikus projektą, numatomi reikšmingo poveikio tyrimo rezultatai:
– 1 perskaitytas pranešimas aukšto lygio tarptautinėje mokslo konferencijoje,
– 1 publikuotas straipsnis konferencijos medžiagoje,
– 1 priimtas spausdinti (su įrodančiais dokumentais) mokslo straipsnis aukšto lygio tarptautiniame žurnale su citavimo indeksu (WoS arba Scopus),
– 2 mokslo populiarinimo straipsniai,
– 1 trumpraštis politikos poveikio rekomendacijoms (perduodamas LR valdymo institucijoms ir verslo asociacijoms).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 - 2023-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Čeičytė-Pranskūnė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras