ES investicijų efektyvumas ir valstybių narių inovacinės veiklos rezultatai: skaitiniu intelektu grįsta vertinimo metodologija

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0172

Projekto aprašymas:

Nors kasmet valstybes nares pasiekiančios finansinės įplaukos iš bendrojo ES biudžeto turėtų turėti teigiamą ir konstruktyvią įtaką nacionaliniams inovacinės veiklos rezultatams, matyti, kad situacija valstybėse narėse labai skiriasi, o jų pažanga – nenuosekli ir nedarni. Dėl šios priežasties, turi būti kuriamos kompleksinės ir patikimos priemonės, siekiant įvertinti ES investicijų efektyvumą nacionalinių inovacinės veiklos rezultatų atžvilgiu skirtingose valstybėse narėse.
Projekto tikslas: sukurti skaitiniu intelektu grįstą vertinimo metodologiją, skirtą ES investicijų efektyvumo valstybių narių inovacinės veiklos rezultatų atžvilgiu vertinimui.
Visų pirma bus ištirta ir patikslinta paralelė tarp ES investicijų efektyvumo ir valstybių narių inovacinės veiklos rezultatų. Vėliau bus peržiūrėtos esamos investicijų efektyvumo vertinimo metodologijos ir skaitinio intelekto vertinimo metodai bei surinktas reprezentatyvus duomenų rinkinys, kurio pagalba bus vykdomi eksperimentai, apjungiantys ekonometrinį modeliavimą ir skaitinį intelektą. Paskutiniame etape bus suformuota kompleksinė skaitiniu intelektu grįsta vertinimo metodologija, patikrintas jos validumas ir pateiktos rekomendacijos mokslininkams bei ES politikos formuotojams.
Tyrimo rezultatus bus galima panaudoti siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga spręstų konvergencijos problemą inovacinės veiklos rezultatų kontekste ir atskleistų priežastis, kodėl ne visos valstybės narės veiksmingai naudoja finansines įplaukas iš bendrojo ES biudžeto. Galiausiai, įžvalgos apie realųjį ,,ex-post“ ES investicijų efektyvumą gali būti naudingos rengiant konkrečias inovacijų politikos priemones, kurios duotų maksimalią naudą ekonomikai ir plačiajai visuomenei.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”.


Projekto rezultatai:

REZULTATAI (FIZINIAI RODIKLIAI)
• Pristatytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
• Priimtas spausdinti straipsnis į Web of Science duomenų bazėje indeksuotą leidinį su cituojamumo rodikliu
• Parengtas ir recenzuotas rankraštis į Web of Science duomenų bazėje indeksuotą leidinį su cituojamumo rodikliu
Siekiant užtikrinti sėkmingus rezultatus, projekto metu numatomos dvi stažuotės užsienio mokslo centruose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 - 2023-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Meda Andrijauskienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras